Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na stronie.
^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Gminnym Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lgocie Małej w okresie pandemii COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Gminnym Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lgocie Małej

w okresie pandemii COVID-19

aktualizacja

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w PRZEDSZKOLU, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor PRZEDSZKOLA, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.30 do 16.00.
 4. Liczba dzieci w grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25.
 5. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.      
 6. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
 7. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 8. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:
 1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;
 2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzach, w łazience oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych;
 3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego dezynfekowania rąk przy dozownikach z płynem;
 4. Pomieszczenie (IZOLATORIUM) do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. W pomieszczeniu umieszczono maseczki, fartuch, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk;
 5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA

Dyrektor:

 1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
 2. dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci, nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
 3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
 4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby                       u ich dziecka;
 5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
 6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 8. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.

II. OBOWIĄZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. Dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozownikach,
  3. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  4. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
  5. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
  6. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
  7. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

III. OBOWIĄZKI POMOCY NAUCZYCIELA

Pomoc nauczyciela:

 1. myje, dezynfekuje zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko;
 2. dba o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 3. wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;
 1. wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;
 2. po każdym dniu myje i dezynfekuje zabawki;                                                            
 3. dezynfekuje klawiatury i myszki komputera;
 4. czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.
 5. czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

IV. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

Nauczyciele:

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć opiekuńczych – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach;
 3. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 4. unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw;

V. PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest       dziecko Z JEDNYM OPIEKUNEM
 2. Rodzic prowadzi dziecko do łazienki, aby umyło       ręce. Następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się - do sali, w której dziecko będzie przebywać.
 3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka (np. podwyższona temperatura, kaszel itp.), pracownik       informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje                                      o konieczności odebrania dziecka z placówki.
 4. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku (z zachowaniem wymaganej odległości).
 1. Pracownik, w miarę potrzeby, pomaga dziecku nałożyć ubranie wierzchnie i przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu/osobie upoważnionej, która oczekuje przy drzwiach wejściowych.
 1. Po kontakcie z lekarzem rodzic zobowiązany jest podać dyrektorowi (telefonicznie) informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

VII. ŻYWIENIE

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki ( catering )
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny;
 3. Naczynia, sztućce myte są w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 4. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi; posiłki są zostawione na stoliku przy wejściu do sali.
 5. Pomoc nauczyciela odbiera posiłek (między pomocą nauczyciela a pracownikiem kuchni należy zachować odległość co najmniej 2 metrów).
 6. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w sali do tego przeznaczonej, przy czym w tym samym momencie może przebywać tam jedna grupa.

VIII. WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ

 1. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z ogólnodostępnego placu zabaw po uprzednim jego zdezynfekowaniu.
 2. Na placu zabaw może przebywać jednocześnie jedna grupa.
 3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie.

IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie (tzw. izolatorium) do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Miejsce to jest zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 2. Jeżeli u dziecka stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), pomoc nauczyciela bezzwłocznie prowadzi je do izolatorium.
 3. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie dezynfekuje ręce oraz zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki.
 4. Pomoc pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 5. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 6. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań dezynfekuje ręce oraz zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki.
 7. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
 8. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 9. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego izolatorium.
 10. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań: dezynfekuje ręce oraz zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 11. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali,  a wyposażenie i sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi są gruntownie myte i dezynfekowane.
 12. Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

X. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania. Znowelizowano 1.09.2020r.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

Wiarygodna szkoła

BIP

Gmina Kruszyna

Copyright © 2013. Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lgocie Małej Rights Reserved.